بعد از طرح درخواست و استفاده از پلتفرم مهلران، ویژگی‌های بیشتر برای محصول مورد نظر شما و بطور کلی هرگونه بهینه سازی در قالب ایده به شما ارائه خواهد شد. بعد از تکمیل ایده نهایی، مجددا جلسه‌ای با مدیران شرکت برای بررسی ایده ارائه شده خواهید داشت.

مهلران